Hoe gaat MEETZZ Matchmaking om met jouw privacy?

Deze privacyverklaring beschrijft hoe jouw persoonsgegevens door MEETZZ Matchmaking worden verwerkt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op onze website www.meetzz.nl en door het via deze website doorgeven van jouw e-mailadres of overige persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je ermee akkoord, ook met de verwerking van die gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MEETZZ Matchmaking verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum/plaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • locatiegegevens
 • burgerlijke staat
 • overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt door het invullen van de vragenlijst op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MEETZZ Matchmaking verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras of etnische afkomst
 • godsdienst of levensovertuiging
 • politieke voorkeur
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MEETZZ Matchmaking verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de dienstverlening waarvoor jij ons opdracht gegeven hebt, uit te kunnen voeren.
 • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • MEETZZ Matchmaking verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MEETZZ Matchmaking neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MEETZZ Matchmaking) tussen zit. MEETZZ Matchmaking gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • CRM: voor het opslaan van NAW-gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MEETZZ Matchmaking bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Slechts wanneer er (een vermoeden van) een conflict is aan het einde van de contractduur, mogen persoonsgegevens langer worden bewaard met het oog op bewijsvoering voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie of de rechtbank.

Delen van persoonsgegevens met derden

MEETZZ Matchmaking verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening voor jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MEETZZ Matchmaking gebruikt functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MEETZZ Matchmaking en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meetzz.nl.

MEETZZ Matchmaking wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MEETZZ Matchmaking neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meetzz.nl.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door MEETZZ Matchmaking worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Google Analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

MEETZZ Matchmaking behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op door te mailen naar info@meetzz.nl.

MEETZZ Matchmaking

Veenderij 11
2821 ZM Stolwijk
Tel. 06-18198300