Algemene voorwaarden MEETZZ Matchmaking, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 82421978.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Informatie uitwisselen

Artikel 4 – De Kennismaking

Artikel 5 – De Overeenkomst

Artikel 6 – Afkoelingsperiode

Artikel 7 – Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 8 – Zorgplicht van MEETZZ

Artikel 9 – Privacybescherming

Artikel 10 – Betalingsverplichting van de MEETZZER

Artikel 11 – Overige verplichtingen van MEETZZER

Artikel 12 – Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Relatiebemiddeling: het verrichten van een bemiddelende en organisatorische rol in het samenbrengen van alleenstaanden met als doel een duurzame relatie tot stand te brengen.

2. MEETZZER: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald lidmaatschap aangaat met MEETZZ.

3. MEETZZ: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent.

4. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen MEETZZER en MEETZZ in welke vorm dan ook gesloten.

5. Contactmogelijkheid: de door MEETZZ geboden mogelijkheid aan MEETZZER om in contact te treden met een potentiële partner.


Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

1. Ten opzichte van MEETZZER verplicht MEETZZ zich de Algemene Voorwaarden aan te houden en deze van toepassing te verklaren op de Overeenkomst. Afwijkingen hierop kunnen alleen ten voordele van de MEETZZER.

2. MEETZZ verplicht zich de MEETZZER voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te verstrekken.

Artikel 3: Informatie Uitwisselen

MEETZZ hecht er veel waarde aan dat MEETZZER – voorafgaande aan de het sluiten van de overeenkomst – goed geïnformeerd is over het traject dat MEETZZER te wachten staat bij het aangaan van de Overeenkomst. Hiertoe verschaft MEETZZ telefonisch, schriftelijk of elektronisch informatie over:

1. De door MEETZZ te hanteren werkwijze in relatiebemiddeling.

2. De financiële verplichting die door MEETZZER wordt aangegaan.

3. De looptijd van de overeenkomst.

Artikel 4: De Kennismaking

Voor het eerste telefonische kennismakingsgesprek brengt MEETZZ geen kosten in rekening. In het geval dat MEETZZER besluit het vervolgtraject met MEETZZ in te gaan dan zal het totaalbedrag gefactureerd worden.

Artikel 5: De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt elektronisch tot stand. De ingangsdatum van de Overeenkomst is de datum waarop MEETZZER de bevestiging van de elektronische inschrijving op de website van MEETZZ heeft ontvangen. De Overeenkomst wordt van kracht wanneer MEETZZER de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen en akkoord heeft gegeven op zijn of haar MEETZZ-profiel.

2. Door het sluiten van de Overeenkomst verklaart MEETZZER zich akkoord dat hij of zij door bemiddeling van MEETZZ met anderen in contact kan worden gebracht.

Artikel 6: Afkoelingsperiode

1. MEETZZER die een Overeenkomst met MEETZZ heeft gesloten, heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren. Deze wettelijke bedenktermijn kan door MEETZZ niet worden uitgesloten.

2. Indien MEETZZER de Overeenkomst binnen de wettelijke afkoelingsperiode van 14 dagen annuleert, dan zal MEETZZ de volgende kosten in rekening brengen als deze werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd.

• Inschrijfkosten (videogesprek, opstellen MEETZZ-profiel en opname in database): € 75,00 incl. BTW.


Artikel 7: Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

1. MEETZZER sluit een Overeenkomst af voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Indien MEETZZER voortijdig opzegt, na de bedenktermijn, maar vóór de einddatum van de Overeenkomst, dan ontvangt MEETZZER geen terugbetaling van de contractueel overeengekomen kosten (ook als deze kosten bij termijnbetaling nog niet allemaal zijn voldaan).

2. Indien MEETZZER tijdens de looptijd van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via bemiddeling door MEETZZ, deelt hij/zij dat mee aan MEETZZ en zal de bemiddeling door MEETZZ maximaal twee keer ‘on hold’ worden gezet. MEETZZER kan gedurende die periode geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen en heeft geen recht op terugbetaling van de contractueel overeengekomen kosten. MEETZZER kan de Overeenkomst tot uiterlijk vier maanden na de begindatum van het ‘on-hold’ zetten weer activeren.

Artikel 8: Zorgplicht van MEETZZ

1. Op basis van het door MEETZZ opgestelde – en door MEETZZER geaccordeerde – MEETZZ-profiel zal MEETZZ zich tot het uiterste inspannen om zo snel mogelijk:

• één kwalitatief voorstel op maat te doen uit de gehele database van MEETZZ (alleen bij MEMBERSHIP ZILVER);

• zoveel mogelijk kwalitatieve voorstellen op maat te doen uit de gehele database van MEETZZ en daarbuiten (alleen bij MEMBERSHIP GOUD)

MEETZZ zoekt intensief en onderdeel van dit matchmakingtraject is eerlijke feedback en begeleiding.

2. MEETZZ is alleen het streven naar een contactbemiddeling verschuldigd, niet het succes.

3. MEETZZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- en/of immateriële schade tijdens en na de kennismaking met MEETZZ of met andere MEETZZERS.

Artikel 9: Privacybescherming

1. MEETZZ zal de persoonsgegevens van MEETZZER op een correcte en zorgvuldige manier verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Na een periode van uiterlijk 2 jaar na afloop van de Overeenkomst zal MEETZZ de persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.

3. MEETZZER wordt via de privacyverklaring van MEETZZ geïnformeerd over zijn rechten als betrokkene en MEETZZ staat garant voor het kunnen uitoefenen van alle rechten die de AVG betrokkenen toekent.

Artikel 10: Betalingsverplichting van de MEETZZER

1. De MEETZZER verplicht zich de declaratie van MEETZZ op tijd te betalen.

2. Wanneer MEETZZER niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is hij/zij in verzuim en stuurt MEETZZ een betalingsherinnering waarin MEETZZER op het verzuim wordt gewezen en in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen.

3. Blijft MEETZZER na deze betalingsherinnering alsnog in gebreke zal MEETZZ tot invordering van het verschuldigde bedrag overgaan en komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van MEETZZER.

Artikel 11: Overige verplichtingen van MEETZZER

1. Van MEETZZER verwacht MEETZZ dat hij/zij de gewenste discretie in acht neemt waar het gaat om de persoonlijke gegevens van andere MEETZZERS en respectievelijk voorgestelde personen (geheimhoudingsplicht).

2. MEETZZER vrijwaart MEETZZ voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door een andere MEETZZER of respectievelijk voorgestelde personen.

Artikel 12: Ontbinding van de overeenkomst

1. Wanneer een partij de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door MEETZZ van haar zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de MEETZZER van zijn/haar zorgplicht om correct te handelen in de zin van artikel 11.

2. Wanneer MEETZZER besluit eenzijdig de Overeenkomst te beëindigen waarbij MEETZZ aan haar zorgplicht genoemd in artikel 8 heeft voldaan, zal MEETZZ niet overgaan tot enige vorm van terugbetaling.

3. Mocht MEETZZ om wat voor reden dan ook, gewild of ongewild, haar bedrijfsactiviteiten opschorten of stopzetten, is zij niet verplicht tot terugbetaling van de contractueel overeengekomen kosten aan MEETZZER.