Algemene voorwaarden MEETZZ Matchmaking, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 82421978

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4 – Informatieverstrekking

Artikel 5 – Memberships

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 9 – Geheimhouding en privacy

Artikel 10 – Vragen en klachten

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Relatiebemiddeling: het verrichten van een bemiddelende en organisatorische rol in het samenbrengen van alleenstaanden met als doel een duurzame relatie tot stand te brengen.
 2. MEETZZER: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via het afsluiten van een membership aan MEETZZ opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van Relatiebemiddeling.
 3. MEETZZ: de rechtspersoon die de opdracht tot Relatiebemiddeling van de MEETZZER heeft aanvaardt.

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk op de website van MEETZZ omschreven memberships (“Membership”) en iedere overeenkomst tussen MEETZZ en MEETZZER, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen wordt afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor het verlengen of upgraden van een Membership.
 3. MEETZZ heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen van de algemene voorwaarden die gelden voor reeds gesloten Overeenkomsten, zal MEETZZ MEETZZER daarvan schriftelijk op de hoogte zal stellen. Indien sprake is van substantiële wijzigingen van de inhoud van de Overeenkomst, heeft MEETZZER het recht de Overeenkomst voor de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden op te zeggen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Nadat MEETZZER het aanmeldformulier voor een Membership BRONS, ZILVER of GOUD op de website van MEETZZ heeft verzonden, zal MEETZZ het afsluiten van het betreffende Membership per email aan MEETZZER bevestigen, op welk moment er een overeenkomst (“Overeenkomst”) tot stand komt.
 2. Indien de aanvaarding van de MEETZZER op enige wijze afwijkt van de op de website omschreven voorwaarden van het Membership of van deze algemene voorwaarden komt er geen Overeenkomst tot stand, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Informatieverstrekking

 1. MEETZZER stemt ermee in dat zijn of haar persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor de Relatiebemiddeling. MEETZZER zal alle informatie door verzochte MEETZZ voor het uitvoeren van de Relatiebemiddeling in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van MEETZZ stellen.
 2. MEETZZER staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie. Indien MEETZZER MEETZZ informatie heeft verschaft die onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar is of blijkt te zijn, zullen de daardoor door MEETZZ gemaakte extra kosten, alsmede enige overige mogelijke schade, voor rekening van MEETZZER zijn.

Artikel 5: Memberships

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal er een intakegesprek plaatsvinden. Het intakegesprek vindt plaats via Teams of, op verzoek van MEETZZER, bij de MEETZZER thuis.
 2. MEETZZ zal vervolgens een profiel opstellen voor MEETZZER die, na goedkeuring van MEETZZER, zal worden opgenomen in de database van MEETZZ.
 3. In geval van een Membership ZILVER of GOUD zal MEETZZ actief op zoek gaan naar een partner voor MEETZZER, waarbij MEETZZ MEETZZER ook feedback en begeleiding zal geven.
 4. De overige voorwaarden van de Memberships BRONS, ZILVER en GOUD staan vermeld op de website van MEETZZ.
 5. MEETZZ zal de overeengekomen Relatiebemiddeling naar beste kunnen uitvoeren met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. MEETZZ garandeert niet dat haar inspanningen voor de Relatiebemiddeling tot enig succes zullen leiden.
 7. MEETTZZ heeft het recht om naar eigen inzicht werkzaamheden voor de Relatiebemiddeling te laten verrichten door door MEETZZ aan te wijzen derden.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Nadat MEETZZ het afsluiten van het Membership aan MEETZZER heeft bevestigd, heeft MEETZZER de mogelijkheid de Overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden, door middel van het verzenden van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan MEETZZ.
 2. Indien MEETZZER de Overeenkomst binnen de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen ontbindt en MEETZZER de kosten van het Membership reeds heeft betaald, dat zal MEETZZ dat bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, met aftrek van eventuele kosten voor reeds verrichtte werkzaamheden voor de inschrijving van de MEETZZER (zoals het intakegesprek, het opstellen van een MEETZZ-profiel en opname in de database). Deze inschrijfkosten zullen 250,00 Euro incl. BTW bedragen en alleen in rekening worden gebracht als MEETZZ dergelijke werkzaamheden reeds heeft verricht. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door MEETZZER is gebruikt, tenzij MEETZZER nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Indien MEETZZER de Overeenkomst binnen de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen ontbindt en MEETZZER de kosten van het Membership nog niet heeft betaald, zal MEETZZ eventuele kosten voor reeds verrichtte werkzaamheden voor de inschrijving van de MEETZZER (zoals het opstellen van een MEETZZ-profiel en/of opname in de database), bij MEETZZER in rekening kunnen brengen. Deze inschrijfkosten zullen 250,00 Euro incl. BTW bedragen en alleen in rekening worden gebracht als MEETZZ dergelijke werkzaamheden reeds heeft verricht.

Artikel 7: Prijzen en betaling

 1. De prijzen van de Memberships zijn:
  • BRONS: 250 Euro incl. BTW voor het eerste jaar, daarna 60 Euro incl. BTW per jaar;
  • ZILVER: 550 Euro incl. BTW voor het eerste jaar, daarna 240 Euro incl. BTW per jaar;
  • GOUD: 750 Euro incl. BTW voor het eerste jaar, daarna 360 Euro incl. BTW per jaar.
 2. De prijzen van de Memberships voor het eerste jaar zijn inclusief inschrijfkosten (voor het intakegesprek, het opstellen van het MEETZZ-profiel en de opname in de database). Deze inschrijfkosten bedragen 250 Euro incl. BTW.
 3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal MEETZZ de prijs van het betreffende Membership bij de MEETZZER in rekening brengen door de MEETZER daarvoor een of meerdere factu(u)r(en) te sturen.
 4. MEETZZER dient de prijs van het Membership voor het eerste jaar in geval van een Membership BRONS in één keer te voldoen. Een Membership ZILVER en GOUD dient MEETTZER in twee termijnen te voldoen. De eerste termijn na afronding van de inschrijving – deze factuur is voor de inschrijfkosten en zes maanden Relatiebemiddeling – en de tweede termijn zes maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst – deze factuur is voor zes maanden Relatiebemiddeling. De prijs voor het tweede en de daarop volgende jaren dient MEETZZER in geval van een Membership BRONS in één keer en in een geval van een Membership ZILVER en GOUD in twee gelijke termijnen – bij aanvang en na zes maanden – te voldoen.
 5. MEETZZER zal de facturen van MEETZZ binnen 14 dagen voldoen.
 6. Indien MEETZZER niet tijdig aan deze betalingsverplichting voldoet zal hij/zij direct in verzuim zijn en, na hier door MEETZZ op te zijn gewezen en MEETZZ de MEETZZER een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. Tevens is MEETZZ dan gerechtigd door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij MEETZZER in rekening te brengen.

Artikel 8: Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangaan voor een periode van één jaar en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij MEETZZER de Overeenkomst uiterlijk één maand voor het einde van de Overeenkomst via WhatsApp, per mail, op de website of anderszins schriftelijk opzegt. Gedurende het eerste jaar kan de Overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Na het eerste jaar kan MEETZZER de Overeenkomst te allen tijde via WhatsApp, per mail, op de website of anderszins schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Indien er een match is via de Relatiebemiddeling van MEETZZ loopt de Overeenkomst door en zal MEETZZ de MEETZZER begeleiden bij deze match. Indien MEETZZER tijdens de looptijd van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via de Relatiebemiddeling van MEETZZ, zal hij/zij dat schriftelijk (per WhatsApp, mail of anderszins) aan MEETZZ mededelen. De Overeenkomst wordt dan beëindigd en de MEETZZER zal slechts de volgende kosten verschuldigd zijn:
 • Bij beëindiging in het eerste jaar: de inschrijfkosten van 250 Euro incl. BTW en de kosten voor Relatiebemiddeling naar rato van de termijn waarin hij/zij gebruik heeft gemaakt van het Membership;
 • Bij beëindiging in het tweede of volgende jaar, wanneer de prijs voor het Membership in het eerste jaar al is voldaan: de kosten voor Relatiebemiddeling naar rato van de termijn waarin hij/zij in dat jaar gebruik heeft gemaakt van het Membership.
 1. Indien MEETZZER de Overeenkomst in de tweede helft van het eerste jaar of later op de hiervoor omschreven manier heeft beëindigd en MEETZZER binnen zes maanden na die beëindiging een nieuw Membership wenst af te sluiten, zal MEETZZER slechts verschuldigd zijn de prijs te betalen die geldt vanaf het tweede jaar zoals omschreven in artikel 7.
 2. Indien het Membership op grond van dit artikel wordt beëindigd zal MEETZZ eventuele te veel betaalde gelden retourneren aan MEETZZER. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door MEETZZER is gebruikt, tenzij MEETZZER nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Indien MEETZZ of MEETZZER een van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, is de andere partij bevoegd tot ontbinding van de Overeenkomst nadat die de tekortschietende partij eerst een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling heeft gezonden waarin een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen.

Artikel 9: Overmacht

 1. MEETZZ is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van MEETZZ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door MEETZZ niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Artikel 10: Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie waarvan zij in het kader van de Relatiebemiddeling kennisnemen en waarvan redelijkerwijs blijkt dat deze informatie en vertrouwelijk karakter heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de persoonlijke gegevens van andere MEETZZERS.
 2. MEETZZ zal de persoonsgegevens van MEETZZER op een correcte en zorgvuldige manier verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De MEETZZER wordt via de privacyverklaring van MEETZZ geïnformeerd over de wijze waarop MEETZZ met zijn of haar persoonsgegevens omgaat en de rechten die MEETZZER heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Na een periode van uiterlijk 2 jaar na afloop van de Overeenkomst zal MEETZZ de persoonsgegevens van MEETZZER verwijderen.

Artikel 11: Vragen en klachten

 1. MEETZZER kan vragen en/of klachten altijd sturen naar het emailadres: info@meetzz.nl of het adres: Veenderij 11, 2821 ZM Stolwijk.
 2. MEETZZ zal alle vragen en klachten pogen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst te beantwoorden. Als het MEETZZ langer kost een vraag of klacht af te wikkelen, zal MEETZZ MEETZZER binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen met daarin een indicatie van wanneer MEETTZZER een inhoudelijke reactie van MEETZZ kan verwachten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing.
 1. Bij geschillen zullen MEETZZ en MEETZZER met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te treffen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Gouda.